Beléptető-, munkaidő-nyilvántartó és parkolórendszerek

Telefon:
+3670 866 4683
+3630 436 5677
E-mail:

EverLink Kft.
Végfelhasználói Szoftver Licencszerződés

Hatályos 2021. július 2. napjától

 

Az EverLink szoftver licencszerződés PDF formátumban is letölthető ide klikkelve.

 

EverLink Végfelhasználói Szoftver Licencszerződés

Az EverLink™ szoftverek gyártója, fejlesztője, kizárólagos forgalmazója, a szerzői jogok tulajdonosa, licenctulajdonos:

•  EverLink Kft.

•  2049 Diósd, Határ u. 9.

•  Cégjegyzékszám: 13 09 169533

•  Adószám: 24899646-2-13 (HU24899646)

1. JELEN LICENCSZERZŐDÉS TÁRGYA

Az EverLink Kft. által készített szoftver megvásárlásával és a jelen licencszerződés elfogadásával a programot megvásárló - továbbiakban - Felhasználó jogot kap arra, hogy a rendszerrel együtt szállított kliens szoftvereket telepítse és az alább felsorolt jogok és kötelezettségek figyelembevételével használja. Az EverLink szerver szoftverek speciális célhardverre előtelepítve – egyedi elbírálás alapján, rendkívüli esetben – a Felhasználó által biztosított számítógépre vagy virtuális gépre telepítve kerül forgalomba.

A Felhasználó és az EverLink Kft. a továbbiakban együttesen, mint „Felek” szerepelnek. A jelen végfelhasználói szoftver licenc szerződés köti a Felhasználó jogutódait és engedményeseit is a szoftver termék felhasználásának tekintetében.

A Felhasználónak az EverLink szoftverek átvétele során módja van elolvasni, majd áttanulmányozás után elfogadni jelen licencszerződést. Az elfogadás hiányában az átadási eljárás megszakad, a szoftver telepítésére és használatára nem keletkezik jogosultság.

A Felhasználó elfogadja, hogy a jelen licencszerződés a jogszabályi környezet és a technikai fejlődés következtében változhat. A módosult licencszerződést minden változás alkalmával a szoftver használata közben ismételten köteles Felhasználó a további jogszerű használat érdekében elfogadni. Amennyiben a változások kapcsán a Felhasználónak kérdése, észrevétele lenne, azt az ügyfélszolgálatunkon keresztül megteheti a jelen licenszszerződésben meghatározott elérhetőségen és időben.

2. A SZERZŐDÉS AZ ALÁBBI JOGOKAT BIZTOSÍTJA A FELHASZNÁLÓNAK

A megvásárolt EverLink kliens szoftvereket korlátlan számú számítógépre jogosult a Felhasználó telepíteni, és a megvásárolt aktív felhasználók száma szerint egy időben használni. Az Felhasználó jogosult a szoftverek legfrissebb licencelt verziójának használatára.

• A kliens szoftverek számítógép merevlemezére történő másolására, és az eredeti példány biztonsági célból történő megőrzésére.

• A jelen licencszerződésben kifejezetten engedélyezetten kívül nem jogosult Felhasználó másolat készítésére.

• A megvásárolt programban rögzített regisztrációs adatainak a megváltoztatását kérni az EverLink Kft.-től:

- cégnév, címadatok vagy adószám változása esetén;

- jogutóddal történő megszűnés, átalakulás esetén.

Mindkét esetben a változtatás kezdeményezésének elengedhetetlen feltétele a változásokat igazoló érvényes cégbírósági végzés bemutatása. A Felhasználót módosítási költség terheli, amely tekintetében az EverLink Kft. mindenkori díjszabása az irányadó. A változtatásokat csak az aktív terméktámogatással rendelkező Felhasználók kérhetik.

3. A FELHASZNÁLÓ NEM JOGOSULT AZ ALÁBBIAKRA

• A szoftvert vagy bármely részét tovább-értékesíteni, bérbe vagy lízingbe adni, illetve ellenérték fejében vagy ingyenesen harmadik személynek átadni

• A szoftvert vagy adatbázisát részeire bontani, módosítani, visszaalakítani, lefordítani (ideértve a más programnyelvre való átírást is)

• A szoftver forráskódjának vagy belső jelszavainak visszafejtésére bárminemű kísérletet tenni, vagy a szoftverből más szoftvert származtatni.

• A szoftver terméket elemeire szedni, vagy visszafejteni;

• A szoftver terméket (annak egészét vagy egy részét) módosítani, bővíteni vagy átalakítani,

• A szoftver részekre bontani, más termékekkel kombinálni, más termékekbe telepíteni, más termékekben hasznosítani, még más készülékkel való interoperabilitás érdekében sem;

• A szoftver termékben vagy annak bármely részében található, bármely szerzői jogra, áruvédjegyre való figyelmeztetést vagy korlátozó feliratot eltávolítani, módosítani vagy elfedni.

• A szoftver termék biztonsági, védelmi megoldásait kijátszani, illetve műszaki vagy egyéb intézkedéssel módosítani, megkerülni, megszüntetni.

• A szerver szoftverek, a szerveren tárolt file-ok, programok másolására Felhasználó még biztonsági mentés céljára sem jogosult. A biztonsági mentések kizárólag az EverLink rendszer által biztosított mentés (backup) és visszaállítás (restore) funkciókkal végezhetők el.

• A szerver operációs rendszerébe vagy az adatbáziskezelőbe belépni (a Felhasználó ezekhez nem kap jogosultságot, csak az EverLink Kft-nek van jogosultsága)

• A szerverből az SSD háttértárolót kiszerelni, másik gépbe beépíteni, virtuális környezet esetén a VM-ről image-t készíteni másik gépre telepítés céljából.

• A szerver szoftverkonfigurációjának (operációs rendszer, adatbáziskezelő, EverLink szerver szoftver, EverLink adatbázis bárminemű módosítására.

• A frissített változat telepítése után a szoftver korábbi változatát használni. A szoftver frissítése után a kliens programok korábbi változatait Felhasználó köteles megsemmisíteni.

• A szoftvert a jelen szerződésben nem engedélyezett módon vagy a kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő módon használni, a szoftverhez tartozó dokumentációról harmadik személy részére másolatot készíteni.

• Használni a szoftvert, amennyiben pénzügyi tartozása áll fenn az EverLink Kft. felé, származzon ez a rendszer vagy az alap szoftver vételárából, vagy bármikor elvégzett fejlesztésből vagy modul vásárlásából, esetleg kiegészítő szolgáltatás igénybevételéből. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az EverLink korlátozhatja vagy megszüntetheti a szoftver használati jogát, letilthatja a szoftvert vagy egyes szolgáltatásait, amíg a tartozás fennáll!

4. A SZOFTVER LICENCEK AKTIVÁLÁSA

Az EverLink Kft. a szoftverek értékesítése előtt az előtelepített szoftvereket aktiválja. A kliens programok nem igényelnek külön aktiválást, azok a szerver szoftver aktiválása után további korlátozások nélkül használhatók. A jelen licencszerződés által biztosított licencjogok a szoftver első telepítését követő negyvenöt (45) napra korlátozódnak. Az aktiválás véglegesítését (korlátlan időtartamú licenc aktiválásával) az EverLink akkor végzi el a Felhasználó részére, amikor a vételár teljes mértékben kiegyenlítésre került. A vételár kiegyenlítésének elmaradása esetén a szoftver a nevezett határidő elteltével automatikusan inaktív állapotba kerül.

A későbbiekben történő licencbővítések aktiválása történhet interneten vagy e-mail-ben (licenckód küldésével és az új licenckód visszaküldésével), melynek esetleges költségei a Felhasználót terhelik. Előfordulhat, hogy amennyiben a számítógépe vagy az EverLink szoftver konfigurációjában jelentős változás áll be, az aktiválást újra el kell végezni.

5. A SZOFTVER JOGOSULATLAN HASZNÁLATÁNAK ELLENŐRZÉSE

Az EverLink szerver szoftver tartalmaz olyan műszaki megoldásokat, melyek rendeltetése az, hogy a szoftver licenc nélküli, illetve jogosulatlan használatát megakadályozza. Ennek megfelelően a szerver szoftver másolása esetén a szerver szoftver másik számítógépen nem fog működni, és automatikus értesítést küldhet az EverLink Kft-nek a jogosulatlan felhasználási kísérlet tényéről. Ehhez a Felhasználó jelen szerződés elfogadásával hozzájárul.

Amennyiben a Felhasználó a szoftver nem megvásárolt példányát vagy a megvásárolt példányt nem a megvásárolt kiépítésben használja, vagy a licenc használatára egyéb okok miatt nem jogosult, akkor az EverLink Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jogosulatlan szoftverhasználatot megakadályozza. A Felhasználónak ezek után nem lesz lehetősége a szoftver használatára és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére. Az ilyen ellenőrzési eljárás során az EverLink Kft. semmilyen esetben nem gyűjt a munkaállomásáról vagy a szerverről személyi azonosításra alkalmas információkat.

Felhasználó vállalja, hogy az EverLink Kft. vagy forgalmazója számára biztosítja a felhasználás helyszíni ellenőrzését a Felek által előre egyeztetett időpontban. A helyszíni ellenőrzési szándékról az EverLink Kft. írásban tájékoztatja a Felhasználót. A helyszíni ellenőrzésnek az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belüli időpontban kell megtörténnie.

6. INTERNET ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK

A szoftver tartalmaz olyan összetevőket, amelyek lehetővé teszik, illetve megkönnyítik bizonyos Internet-alapú szolgáltatások használatát. A Felhasználó elfogadja és egyetért vele, hogy az EverLink Kft. automatikusan ellenőrizheti az Ön által használt szoftver és alkotóelemei verzióját, és a szoftver frissítését vagy hibajavítását az Ön szerverére történő automatikus letöltéssel biztosíthatja.

7. TERMÉKTÁMOGATÁS

Az EverLink Kft. a Felhasználó által megvásárolt szoftverhez egyéves időtartamú, a szoftver vételárába foglalt terméktámogatást, valamint 1 év szoftverkövetést biztosít.

A terméktámogatás – alapesetben - az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

• ügyfélszolgálat telefonon és e-mailen,

• kisebb szoftverfrissítések (minor upgrade) automatikus letöltődése (szoftverfejlesztések, hibajavítás),

• új verziók letöltése,

• jogszabálykövetés,

A támogatás kiterjed hiba felderítésére, lokalizálására, abban az esetben, ha a Felhasználó azt az egyedi szoftver licenc igazolásban foglalt hardver specifikációknak megfelelő rendszerkörnyezetben, és a felhasználói kézikönyvekben foglaltak szerint használja.

A folyamatosság fenntartása miatt a vásárlástól számított egy év letelte előtt a terméktámogatás meghosszabbítására – térítés ellenében – lehetőség van a fenti szolgáltatások eléréséhez. A terméktámogatás havi vagy éves díja az EverLink mindenkori árlistája alapján kerül meghatározásra.

Amennyiben a terméktámogatás időszakát a Felhasználó nem hosszabbítja meg, úgy a termék-támogatáshoz tartozó szolgáltatások a továbbiakban már nem lesznek elérhetők a számára.

A terméktámogatás nem hosszabbítható meg amennyiben a

• a Felhasználó licencjogokat sért, vagy jelen szerződés bármely pontjában foglalt kötelezettségeit megszegi

• a Felhasználó a 3. pontban leírt bármely korlátozást megszegte

• a meghosszabbításra kijelölt időszak letelt (a lejárat előtt folyamatosan figyelmeztet a szoftver)

8. ADATVÉDELEM

Az EverLink Kft. a jelen szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele szerződött jogi személy Felhasználó nevét, adószámát, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az EverLink Kft. természetes személyek adatai nem kezeli.

Jelen licencszerződés aláírásával Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy az EverLink Kft. Adatvédelmi Megfelelőségi Nyilatkozatát elolvasta, megértette, és az abban foglaltakat – mind a jogosultságok, mind a kötelezettségek tekintetében - magára nézve elfogadja.

A szoftver használata során az EverLink rendszerben tárolt, Felhasználó alkalmazottai, ügyfelei vagy partnerei személyes adatait az EverLink Kft. semmilyen esetben nem tölti le, nem menti le, nem archiválja, és nem továbbítja harmadik fél részére, így ezen személyek adatkezeléséért az EverLink Kft. nem felel.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen licencszerződés hatálya kiterjed a szoftver minden olyan frissítésére, bővítésére, kiegészítő komponensére vagy internet-alapú szolgáltatást nyújtó összetevőjére, melyet a szoftver kezdeti példányának megszerzését követően az EverLink Kft. biztosít, illetve elérhetővé tesz a Felhasználó részére, kivéve, ha az ilyen frissítéssel, bővítéssel, kiegészítő komponensével vagy internet-alapú szolgáltatást nyújtó összetevőjével más előírásokat bocsátunk ki.

Az EverLink Kft. fenntartja magának a jogot a szoftver által a Felhasználónak nyújtott vagy elérhetővé tett Internet alapú szolgáltatások leállítására, mivel ezen szolgáltatások nem tartoznak a megvásárolt szoftver felhasználói jogok körébe.

10. AUTOMATIKUS SZOFTVERFRISSÍTÉSEK

Az alap beléptető és fizető parkoló rendszerek jelen jogszabályi háttér alapján nem igényelnek automatikus frissítést, azonban bizonyos jogszabályok, rendeletek változása esetén a jövőben megváltozhat. A munkaidő nyilvántartó és jegyértékesítő szoftverek azonban azon különleges szoftverek csoportjába tartoznak, amelyeknek nem csak a felhasználó és szoftverfejlesztő elvárásainak kell megfelelnie, hanem külön törvények is vonatkozhatnak egyes funkciók meglétére, a szoftver tulajdonságaira, működési mechanizmusára. A munkaidő nyilvántartó és jegyértékesítő szoftverek esetében az EverLink Kft. a törvényi előírásoknak csak abban az esetben tud megfelelni, ha folyamatosan fejleszti szoftvereit, a Felhasználó pedig mindig gondoskodik arról, hogy meghosszabbítsa a terméktámogatási időszakot és ezzel biztosítsa a legújabb frissítések automatikus telepítését.

Az Internet hozzáféréssel rendelkező szerver gépeken a frissítések automatikusan települnek a jelen szerződés Felhasználó részéről történő elfogadásával. A kliens gépeken az új verziójú szerver szoftverrel kompatibilis kliens programok letöltése a Felhasználó feladata, ezt az EverLink Kft. semmilyen esetben nem végzi el. A frissített szerver szoftver minden esetben tartalmazza a vele kompatibilis verziójú kliens programok letölthető változatát.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az EverLink Kft. nem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, melyek abból adódnak, hogy a Felhasználó nem hosszabbította meg a terméktámogatási időszakot, vagy nem tette lehetővé a frissítések elérését és ezzel többek között lehetőséget teremtett a törvénynek nem megfelelő szoftverhasználat megvalósítására.

10. KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG

Az EverLink Kft. nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (pl. de nem kizárólagosan, gazdasági- üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti haszon elmaradása, egyéb erkölcsi vagy anyagi veszteség, adatvesztés stb.), melyek a szoftver használatából vagy korlátozott működéséből eredhetnek.

A Felhasználó megrendelés előtt köteles meggyőződni arról, hogy az EverLink szoftver a céljainak megfelel. Az EverLink Kft. jelen szerződéssel nem garantálja, hogy a szoftver mindenben megfelel a Felhasználó igényeinek, ennek számonkérése nem lehetséges. Az EverLink Kft. felelőssége jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik.

Az EverLink szoftverek biztosítása, beleértve azok bármely adatbázisát vagy a részét képező szolgáltatásokat, „megtekintett állapotában”, „valamennyi hibájával együtt” történik (beleértve a hibák javításáért való szavatosság hiányát), és az EverLink Kft. részéről semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezhető szavatosság nem áll fenn azt kifejezetten kizárják; ez különösen, de nem kizárólagosan kiterjed a szabályok meg nem sértésére, forgalmazhatóságra, a megfelelő minőségre, a pontosságra, a jogcímre és az adott célra való megfelelőségre. Semmilyen, az EverLink Kft. vagy az általa megbízottak, az EverLink Kft. forgalmazói, munkavállalói, egyéb érintett szolgáltatók, a szoftverek és az adatbázisok tulajdonosa és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtói által szóban vagy írásban adott tanács vagy információ nem minősül szavatosság, illetve jótállás vállalásának, és a felhasználó nem jogosult ilyen jellegű tanácsra vagy információra támaszkodni. Ez a szavatosságról való lemondás a jelen szerződés lényeges feltétele.

Az EverLink Kft. nem szavatolja a szoftver termék más rendszerekkel, eszközökkel vagy termékekkel történő együttműködését.

Az EverLink Kft. nem vállal felelősséget a szoftver termék hibáiból eredő károkért. Az EverLink Kft. nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek abból adódnak, hogy a szoftver termék nem alkalmas valamely meghatározott célra, vagy hogy a szoftver termék nem kompatibilis valamely más rendszerrel, eszközzel vagy termékkel.

Az EverLink Kft. nem vállal felelősséget a felhasználóval szemben semmilyen, a jelen megállapodásból adódó esetleges, következmény jellegű, speciális, vagy közvetett kárért, illetve szankciójellegű kártérítésért, beleértve az elmaradt hasznot vagy a fedezetet, biztosításával kapcsolatos költségeket, a pótlás költségéért, használat kimaradásáért és üzletmenet megszakadásáért, illetve hasonló kárért, tekintet nélkül arra, hogy a felet tájékoztatták-e az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.

Bármilyen, a jelen megállapodás ellentétes tartalmú rendelkezéseitől függetlenül a forgalmazók vagy az EverLink Kft. által megbízottai nem viselnek semmilyen anyagi felelősséget a felhasználóval szemben semmilyen, a jelen megállapodás szerinti vagy ahhoz kapcsolódó okra tekintettel (tekintet nélkül az érintett tevékenység jellegére).

Az EverLink Kft. fenntartja a jogot az EverLink szoftverek által biztosított bármely Szolgáltatás, alkalmazás vagy funkció frissítésére, módosítására, visszavonására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére, vagy a szoftver termék forgalmazásának az alábbi okok alapján (különösen, de nem kizárólagosan), saját belátása szerint megszüntetésére:

• a Szolgáltatás biztosítása az EverLink Kft. részéről a továbbiakban pénzügyi vagy egyéb szempontból nem megvalósítható;

• a technológia meghaladottá válása vagy feltételekre vonatkozó szabályok megváltozása;

• a végfelhasználói visszajelzések változást jeleznek vagy tesznek szükségessé;

• harmadik felekkel létrejött megállapodások a továbbiakban nem engedik a harmadik felek termékeinek vagy szolgáltatásainak a szoftver termék részeként való elérhetővé tételét;

• olyan külső tényezők lépnek fel, amelyek miatt a szoftver termék további biztosítása meggondolatlannak vagy megvalósíthatatlannak minősül.

A jelen Megállapodás alapján biztosított jogosultságok azonnali hatállyal, külön értesítés nélkül megszűnnek, ha a Felhasználó megszegi a jelen szerződésben foglaltakat, vagy ha az EverLink Kft. és/vagy a szoftver termék tekintetében jogokkal rendelkező forgalmazók és/vagy azok beszállítói jogainak korlátozására alkalmas magatartást tanúsít. Felmondás esetén a Felhasználó köteles a szoftver termék használatát abbahagyni és a terméket törölni, és az EverLink Kft. kérésére ennek megtörténtét írásban megerősíteni.

11. A LICENC JOG MEGSZÜNTETÉSE

• Az EverLink Kft. a licencjogokat a Felhasználótól megvonhatja, - egyéb jogok fenntartása mellett-, amennyiben Felhasználó a jelen licencszerződésben foglaltakat megszegi. Ebben az esetben a felhasználó elveszíti jogosultságát a szoftver használatára és a hozzákapcsolódó szolgáltatások igénybevételére.

• A Felhasználó megszüntetheti a licencjogot, amennyiben a szoftvert és valamennyi másolatát megsemmisíti.

• Megszűnik a licencjog az EverLink szerver programra és a hozzá kapott kliens programokra amennyiben a Felhasználó az alábbiak valamelyikét megvalósítja:

- a szoftver forráskódjának, adatbázisának vagy szerver rendszerének megfejtésére vagy a szerver szoftver illegális másolására tesz kísérletet,

- a szoftverrel bármilyen bűncselekményt követ el,

- az EverLink-től kapott, az EverLink rendszerrel kapcsolatos nem publikus információkat (különösen, de nem kizárólag az adatbázis szerkezete, egyedi kommunikációs protokollok) felhasználja más célokra, harmadik félnek átadja, vagy ezek segítségével az EverLink Kft.-nek vagy forgalmazójának kárt okoz.

12. A JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Felhasználó a szoftver használatával kapcsolatos észrevételeit, panaszait elsősorban a www.everlink.hu oldalon megfelelő hibajegy kitöltésével teheti meg, amelyhez előzetes, ingyenes regisztráció szükséges. Rendkívüli esetben az EverLink Kft. ügyfélszolgálatán is megtehető meg bejelentés, telefonon vagy e-mail-ben, esetleg levélben.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége: EverLink Kft., 2049 Diósd, Határ u. 9. Tel.: (+3623) 382- 228, info@everlink.hu, www.everlink.hu

Az EverLink Kft. a weboldalon kitöltött hibajegy esetén a lehető leghamarabb válaszol a Felhasználó észrevételeire, lehetőségeihez mérten 48 órán belül. Telefonon, e-mail-ben, és levélben bejelentett hibák esetén a feldolgozás és válaszadás időtartama lényegesen hosszabb is lehet.

13. A SZERZŐI JOGOK

A szoftverek megvásárlásával sem a szoftverek szerzői jogai sem pedig a vagyoni jogai nem kerülnek a Felhasználóhoz.

Az EverLink szoftverekben felhasznált, illetve az ahhoz kapcsolódó anyagok tartalma és szellemi tulajdonjoga, beleértve a szoftverben szereplő algoritmusokat, módszereket, egyedi implementációkat, az EverLink Kft. kizárólagos tulajdona, amelyet a hatályos szerzői jog vagy a szellemi alkotásokra vonatkozó egyéb jogszabályok és nemzetközi egyezmények védenek. Ezek megsértése közjegyző által hitelesített anyagok és dokumentumok alapján bírósági peres eljárás indítását vonhatja maga után.

Az EverLink név, valamint az EverLink logó bejegyzett védjegy, így ezek bármilyen felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.

A jelen Megállapodás alapján a Felhasználónak biztosított jogok korlátozott felhasználási jogok és a vagyoni jogok teljességét az EverLink Kft. fenntartja. Az EverLink Kft. fenntart magának minden, a szoftver termékkel vagy annak részeivel kapcsolatos, a jelen szerződés vagy a törvények értelmében kifejezetten nem biztosított lényeges szerzői jogot vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogot.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen szerződés a Felek között ráutaló magatartással, annak írásba foglalása nélkül vagy írásban a Felek között létrejött szerződés részeként jön létre.

Az EverLink Kft. tájékoztatja a Felhasználót, hogy bár a szoftver termék készítése során a gyártó a legnagyobb gonddal járt el, a szoftver termék természetéből és műszaki korlátaiból adódóan az EverLink Kft. és forgalmazói nem vállalnak garanciát a szoftver termék teljes hibamentességéért, és az EverLink Kft-t. mint licenctulajdonost semmilyen feltétel nem kötelezi arra, hogy a Felhasználó által megszerzett szoftver termék teljes mértékben hibamentes legyen.

A jelen Végfelhasználói Szoftver Licencszerződésben nem foglalt feltételek vonatkozásában Magyarország hatályos jogszabályai és az ide vonatkozó nemzetközi szerződések és jogforrások az irányadók.

Diósd, 2021. július

Az "Elfogad" gombra kattintva Ön elfogadja, hogy az oldal cookie-kat (sütiket) használ.